Automatyczny system sterowania
Specjaliści SEO i kontrahenci
dla właściciela witryny
Uzyskaj dostęp za darmo

Prosimy o uważne przeczytanie oferty publicznej, warunków korzystania z serwisu oraz zasad ochrony prywatności przed skorzystaniem z usług serwisu.

Jeśli nie zgadzasz się z Ofertą Publiczną, warunkami i postanowieniami zamieszczonymi w serwisie, nie korzystaj z serwisu seo4boss.com.

Należy pamiętać, że oferta publiczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiany w Umowie użytkownika, regulaminach wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie seo4boss.com

Tekst z 9 kwietnia 2021 r.

OFERTA PUBLICZNA DOTYCZĄCA ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

Serwis SEO4BOSS.COM (zwany dalej „Wykonawcą”), działając zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy, kierując się art. Sztuka. 633, 641 Kodeksu Cywilnego Ukrainy zaprasza nieograniczoną liczbę osób do zawarcia niniejszej Umowy o świadczenie usług (zwanej dalej „Umową”) na następujących warunkach:

1. WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Usługi - zbiór usług informacyjnych świadczonych przez Wykonawcę w sposób i na warunkach określonych niniejszą Umową będącą integralną częścią niniejszej Umowy.

1.2. Oferta publiczna to oferta Wykonawcy (zamieszczona w Serwisie seo4boss.com) skierowana do nieograniczonej liczby osób zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy, dotycząca zawarcia niniejszej Umowy na określonych warunkach.

1.3. Witryna Wykonawcy to strona internetowa pod adresem https://seo4boss.com, która jest oficjalnym źródłem informowania Użytkowników o Wykonawcy i świadczonych na ich rzecz usługach.

1.4. Akceptacja - pełna, bezwarunkowa i bezwarunkowa akceptacja przez Użytkownika warunków Oferty Publicznej niniejszej Umowy i Programu odpowiedniego Kursu.

1.5. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i złożyła Akceptację Oferty Publicznej Wykonawcy określonej w niniejszej Umowie i zapłaciła koszt Usług.

1.6. Strony - Wykonawca i Użytkownik.

1.7. Generowanie raportów - na podstawie wyników sprawdzenia parametrów serwisu podanych przez Użytkownika pod kątem zgodności z wymaganiami optymalizacji pod kątem wyszukiwarek Wykonawca generuje materiał raportowy (od 2 do 4 plików).

1.8. Koszt Usługi ustalany jest dla każdego Użytkownika indywidualnie.

1.8. Procedura płatności - tylko przez system płatności LiqPay.ua

1.9. Sposób dostawy - opcje przekazania dokumentacji raportowej wygenerowanej przez Wykonawcę do dyspozycji Użytkownika.

2. PRZEDMIOT UMOWY.

2.1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Użytkownika usługi informacyjne z zakresu technologii informatycznych. Mianowicie do przetwarzania danych strony internetowej wskazanej przez Użytkownika w celu spełnienia wymagań optymalizacji pod kątem wyszukiwarek. Generowanie dokumentacji raportowania (dalej - „Raporty”) i przekazywanie raportów na własność Użytkownika, na zasadzie odpłatności, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, a Użytkownik zobowiązuje się do akceptacji i opłacenia takich Usług.

2.2. Użytkownik zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy koszt zakupionych przez siebie Raportów.

2.3. Lista parametrów i wymagań dla nich jest określana przez „wykonawcę”. Ta lista i przykłady Raportów są wskazane na stronie internetowej Wykonawcy.

2.4. Strony ustalają, że Wykonawca nie gwarantuje żadnych finansowych ani innych skutków korzystania przez Użytkownika z zakupionych od Wykonawcy Raportów w swojej działalności.

2.5. Wykonawcy nie można zgłaszać żadnych roszczeń co do skuteczności wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych w Raportach. Odpowiedzialność za wykorzystanie tych informacji, jak również za wszelkie skutki, bezpośrednie lub uboczne skutki korzystania z Raportów, spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

3. WARUNKI USŁUGI.

3.1. Usługa świadczona jest w postaci cotygodniowej generacji Raportów opracowanych przez Wykonawcę i odpowiadających formie i treści, zamieszczonych przykładów oraz listy sprawdzonych parametrów zdefiniowanych w odpowiedniej sekcji Serwisu Wykonawcy.

3.2. Okres obowiązywania umowy jest wybierany przez Użytkownika z opcji oferowanych na stronie zamówienia usługi na stronie internetowej Wykonawcy.

3.3. Zaakceptowanie niniejszej Umowy jest pełna (100%) zapłata przez Użytkownika kosztu wybranego okresu ważności. Akceptacja przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy i jest równoznaczne z odręcznym podpisem Użytkownika w ramach Umowy.

3.4. Od momentu zaksięgowania środków na koncie Wykonawcy ofertę uważa się za przyjętą i zawarcie umowy.

3.5. Procedura akceptacji:

3.5.1. Na stronie internetowej Wykonawcy (podstronie zamówienia usługi) Użytkownik wskazuje "nazwę domeny" serwisu przekazanego do weryfikacji, adres e-mail i numer telefonu do zgłaszania opinii (wysyłania raportów), język raportów, kraj weryfikacji promocji oraz ważne prośby o promocję (na okres testowy nie więcej niż 4 prośby).

3.5.2. Po pomyślnej rejestracji Wykonawca przesyła „pierwsze” Raporty w ciągu 2 dni roboczych. Następnie nowo wygenerowane raporty są wysyłane co tydzień.

3.5.3. Okres testowy trwa 1 miesiąc. Następnie Użytkownik płaci za odnowienie usługi lub usługę „okres próbny” uznaje się za zakończoną, a generowanie raportów przez wykonawcę zatrzymuje się.

3.5.4. Od momentu akceptacji niniejszej Oferty, poprzez opłacenie faktury, w opłaconym okresie, jednostronna odmowa Użytkownika od Umowy jest niedopuszczalna.

3.5.5. Usługę uważa się za wykonaną od momentu dostarczenia przez Wykonawcę wszystkich Raportów tygodniowych w opłaconym okresie ważności.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY

4.1. Wykonawca ma prawo:

4.1.1. Otrzymywać od Użytkownika informacje niezbędne do świadczenia usług w ramach niniejszej Umowy;

4.1.2. Otrzymać zapłatę za wykonane usługi w kwocie określonej w niniejszej Umowie.

4.1.3. Zmień algorytmy sprawdzania parametrów optymalizacji pod kątem wyszukiwarek. Co z kolei może wpłynąć na wskaźniki w raportach.

4.1.4. Dodaj nowe ustawienia sprawdzania witryn internetowych, publikując je w odpowiedniej sekcji witryny.

4.2. WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ:

4.2.1. Świadczyć Użytkownikowi usługi zgodnie z niniejszą Umową.

4.2.2. Poinformuj Użytkownika o zasadach i wymaganiach dotyczących organizacji świadczenia usług, ich jakości i zawartości, o prawach i obowiązkach Użytkownika przy korzystaniu z usług.

4.2.3. W razie potrzeby powiadom Użytkownika o zmianach lub uzupełnieniach w ustawieniach sprawdzania witryn internetowych.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA.

5.1. Użytkownik ma prawo:

5.1.1. Otrzymywać Usługi odpowiedniej jakości zgodnie z niniejszą umową.

5.1.2. Powiadom Wykonawcę o chęci zmiany raportów.

5.1.3. Utylizuj otrzymane Raporty według własnego uznania, w tym przekazując Raporty stronom trzecim.

5.1.4. Po zakończeniu okresu testowego należy dokonać przedpłaty za „usługę” w wysokości 100% kosztu wskazanego na fakturze lub nie opłacić dalszego przedłużenia usługi, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem niniejszej Umowy;

5.2. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA:

5.2.1. Podaj poprawny adres e-mail i numer telefonu, a także nazwę domeny serwisu internetowego wysyłanego do weryfikacji;

5.2.3. Przestrzegać wymagań ustawodawstwa Ukrainy i wymagań Umowy o organizacji świadczenia usług.

6. KOSZT USŁUG I PROCEDURA PŁATNOŚCI.

6.1. Koszt Usług uzależniony jest od różnych czynników, które Wykonawca bierze pod uwagę i jest wskazywany indywidualnie dla każdego Użytkownika.

6.2. Koszt Usług przewidzianych w niniejszej Umowie jest opłacany przez Użytkownika w formie bezgotówkowej za pomocą systemu płatności Liqpay na podstawie faktury otrzymanej pocztą elektroniczną na koniec okresu testowego.

6.3. W przypadku przedterminowego rozwiązania Umowy z inicjatywy Wykonawcy, Wykonawca zwróci środki w wysokości 100% kwoty wpłaconej przez Użytkownika za okres niewykonania Usługi.

6.4. Kwota płatności ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON.

7.1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy strony ponoszą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem Ukrainy.

7.2. USŁUGI WYKONAWCY I WSZYSTKIE POWIĄZANE MATERIAŁY SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ” BEZ WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI. DOSTAWCA NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI, W TYM PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH, ORAZ GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z POWIĄZANIA BIZNESOWEGO I UMOWY. WYKONAWCA WYKONAWCA WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZWIĄZANĄ Z DOSTĘPEM UŻYTKOWNIKA DO USŁUG I MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z NIM, A TAKŻE Z ICH KORZYSTANIEM. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA DOSTĘP I KORZYSTANIE Z USŁUG I POWIĄZANYCH MATERIAŁÓW NA WŁASNE RYZYKO.

7.3. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez ustawodawstwo Ukrainy Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie, przypadkowe, rzeczywiste, pośrednie lub bezpośrednie, bezpośrednio lub pośrednio utracone zyski lub nieotrzymanie dochodu, utratę danych, wydajności lub innych wartości niematerialnych Związane z a) dostępem Użytkownika do Usług i ich korzystaniem lub niemożnością takiego dostępu lub korzystania; b) z materiałami lub zachowaniami, w tym zniesławiającymi, obraźliwymi lub nielegalnymi, stron trzecich; lub c) z nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub modyfikacją materiałów lub informacji Użytkownika. W żadnym wypadku łączna kwota odpowiedzialności za wszelkie roszczenia dotyczące usług nie może przekroczyć kwoty otrzymanej od Użytkownika z tytułu korzystania z płatnych usług.

7.4. Użytkownik zgadza się, że zrzeczenie się gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności określone w niniejszych warunkach odzwierciedla rozsądny i sprawiedliwy podział ryzyka, a także jest warunkiem wstępnym świadczenia usług przez Wykonawcę za przystępną opłatą.

7.5. Użytkownik zgadza się, że wszelkie roszczenia związane z Usługami należy kierować do sądu w terminie jednego (1) roku od powstania podstaw dla niego, w przeciwnym razie podstawy te zostaną uznane za nieważne.

8. SIŁA WYŻSZA.

8.1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań, jeżeli przyczyną tego uchybienia są okoliczności niezależne od woli Stron, a mianowicie: działania wojenne, klęski żywiołowe, wypadki spowodowane przez człowieka i inne, strajki, lokauty, działania rządu lub administracji itp., co uniemożliwia wypełnienie warunków niniejszej Umowy (zwanej dalej Siłą Wyższą).

8.2. Siła wyższa jest zastosowana, a Strona, której ona dotyczy, jest zwolniona z odpowiedzialności za naruszenie warunków niniejszej Umowy, jeżeli istnieje pisemne potwierdzenie (zawarcie, zaświadczenie) Izby Przemysłowo-Handlowej Ukrainy o wystąpieniu siła wyższa.

8.3. Strona, w przypadku której wystąpiła siła wyższa, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony i dostarczenia dokumentów potwierdzających wystąpienie siły wyższej.

8.4. Od momentu otrzymania takiego powiadomienia przez drugą stronę, wykonywanie warunków niniejszej Umowy zostaje zawieszone na cały okres działania siły wyższej.

8.5. W przypadku wystąpienia siły wyższej trwającej dłużej niż 3 miesiące, każda ze stron ma prawo zainicjować rozwiązanie Umowy.

9. ROZWIĄZANIE UMOWY.

9.1. Niniejsza Umowa zostaje rozwiązana:

9.1.1. Jeśli nie chcesz płacić za dalsze otrzymanie Usługi pod koniec okresu testowego.

9.1.2. Po upływie terminu opłaconego przez Użytkownika;

9.1.3. Jeżeli wypełnienie przez Stronę Umowy jej zobowiązań jest niemożliwe ze względu na przyjęcie regulacyjnych aktów prawnych, które zmieniły warunki określone w niniejszej Umowie, a żadna ze Stron nie zgadza się na zmianę Umowy.

9.1.4. W innych przypadkach przewidzianych w niniejszej Umowie oraz w obowiązującym ustawodawstwie Ukrainy.

10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

10.1. Użytkownik potwierdza, że dobrowolnie i nieodpłatnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym nazwisko, imię i nazwisko rodowe, miejsce zameldowania i / lub faktyczne miejsce zamieszkania, numer identyfikacyjny, dane rejestrowe państwa; dane bankowe, telefon numery i adresy e-mail itp.) w bazie danych osobowych Kontrahentów „Klienci”, w tym gromadzenie, rejestracja, umieszczanie w bazie danych, gromadzenie, przechowywanie, adaptacja, zmiana, aktualizacja, użytkowanie, dystrybucja (dystrybucja, przekazywanie) , depersonalizacji, niszczenia danych osobowych znajdujących się w bazie danych na terytorium Ukrainy w celu wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy oraz w celu zapewnienia realizacji stosunków podatkowych, gospodarczych, cywilnoprawnych oraz w zakresie rachunkowości. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych stronom trzecim w minimalnych wymaganych ilościach i tylko w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, które odpowiadają obiektywnemu powodowi gromadzenia odpowiednich danych.

10.2. Użytkownik potwierdza, że został poinformowany o przysługujących mu prawach określonych w ustawie Ukrainy „O ochronie danych osobowych” z dnia 1 czerwca 2010 r. Nr 2297-VI z późniejszymi zmianami, celu przetwarzania i zbierania danych osobowych.

11. WAŻNOŚĆ OFERTY.

11.1. Niniejsza Oferta Publiczna wchodzi w życie z chwilą umieszczenia jej na Stronie Internetowej Wykonawcy i obowiązuje do jej odwołania przez Wykonawcę.

11.2. Wykonawca ma prawo w dowolnym czasie zmienić warunki Oferty i / lub wycofać Ofertę w dowolnym momencie według własnego uznania. W przypadku dokonania przez Wykonawcę zmian Oferty, zmiany takie wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia zmienionego tekstu Oferty na Stronie Internetowej Wykonawcy, chyba że inny termin wejścia w życie zmian jest określony bezpośrednio w tekście zmienionej Oferty.

12. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA.

12.1. Wykonawca przekazuje Użytkownikowi Raporty, do których uprawnienia przechodzą w całości na Użytkownika. Dalsze wykorzystanie otrzymanych Raportów jest dokonywane przez Użytkownika według własnego uznania.

12.3. Wszelkie materiały związane z przetwarzaniem danych zamieszczone na stronach internetowych, czyli algorytmy i oprogramowanie służące do przetwarzania danych, stanowią własność intelektualną Wykonawcy. Materiały te nie są publikowane i nie mogą być prezentowane (przekazywane) Użytkownikowi ani osobom trzecim.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

13.1. Strony ustaliły, że wszelkie spory i roszczenia będą rozstrzygane przez strony w drodze negocjacji.

13.2. Strony rozumieją, że Usługi są świadczone przez Wykonawcę, który jest zarejestrowany i działa zgodnie z prawem Ukrainy, którego miejsce zamieszkania jest również zarejestrowane na Ukrainie.

13.3. Strony postanowiły wziąć pod uwagę miejsce siedziby Wykonawcy określone w art. 14 niniejszej Umowy.

13.4. Akceptując tę Ofertę, Użytkownik zgadza się, że wszelkie spory związane z niniejszą Umową będą rozpatrywane zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy, bez względu na normy kolizyjne. Użytkownik zgadza się również, że wszystkie takie spory podlegają wyłącznej właściwości sądów Ukrainy.

13.5. Nagłówki użyte w artykułach i klauzulach niniejszej Oferty są używane wyłącznie jako linki i dla wygody korzystania z tekstu. Te nagłówki nie mogą być traktowane jako definiujące, ograniczające lub modyfikujące ani wpływające na znaczenie i znaczenie warunków niniejszej Oferty lub jakiejkolwiek jej części.

13.6. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Oferty zostanie uznane za nieważne, nie spowoduje to utraty ważności pozostałych postanowień.

13.7. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszą Ofertą Strony kierują się obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

14. DANE WYKONAWCY.

Indywidualny przedsiębiorca Kulikov D.A.

EDRPOU: 3294301715

Telefony: +38 (099) 040-54-14

Viber: +38 (099) 040-54-14

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.