Automatyczny system sterowania
Specjaliści SEO i kontrahenci
dla właściciela witryny
Uzyskaj dostęp za darmo

Polityka dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych określa procedurę przetwarzania danych osobowych oraz środki zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych indywidualnego przedsiębiorcy Kulikov D.A. (zwana dalej Operatorem).

Operator za najważniejszy cel i warunek realizacji swoich działań stawia poszanowanie praw i wolności człowieka i obywatela przy przetwarzaniu jego danych osobowych, w tym ochronę prawa do prywatności, tajemnicy osobistej i rodzinnej.

Polityka niniejszego Operatora dotycząca przetwarzania danych osobowych (dalej - Polityka) dotyczy wszystkich informacji, jakie Operator może uzyskać o osobach odwiedzających stronę https://seo4boss.com.

2. Podstawowe pojęcia używane w Polityce

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych - przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem technologii komputerowej;

Blokowanie danych osobowych - czasowe zaprzestanie przetwarzania danych osobowych (chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wyjaśnienia danych osobowych);

Serwis - zbiór materiałów graficznych i informacyjnych oraz programów komputerowych i baz danych, zapewniających ich dostępność w Internecie pod adresem sieciowym https://seo4boss.com;

System informacyjny danych osobowych - zbiór danych osobowych zawartych w bazach danych i zapewniających ich przetwarzanie technologii informatycznych i środków technicznych;

Anonimizacja danych osobowych - działania, w wyniku których nie jest możliwe ustalenie bez wykorzystania dodatkowych informacji, czy dane osobowe należą do konkretnego Użytkownika czy innego podmiotu danych osobowych;

Przetwarzanie danych osobowych - dowolna czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez wykorzystania tych narzędzi z danymi osobowymi, w tym gromadzenie, utrwalanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana) , wydobywanie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych;

Operator - osoba prawna samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami organizującymi i (lub) prowadzącymi przetwarzanie danych osobowych, a także określającymi cele przetwarzania danych osobowych, skład przetwarzanych danych, działania ( operacje) wykonywane na danych osobowych;

Dane osobowe - wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do konkretnego lub możliwego do zidentyfikowania Użytkownika strony https://seo4boss.com;

Użytkownik - każdy odwiedzający stronę internetową https://seo4boss.com;

Podanie danych osobowych - działania mające na celu udostępnienie danych osobowych określonej osobie lub określonemu kręgowi osób;

Rozpowszechnianie danych osobowych - wszelkie działania mające na celu udostępnienie danych osobowych nieokreślonemu kręgu osób (przekazanie danych osobowych) lub zapoznanie się z danymi osobowymi nieograniczonej liczby osób, w tym ujawnienie danych osobowych w mediach , zamieszczanie w sieciach informacyjnych i telekomunikacyjnych lub udostępnianie danych osobowych w inny sposób;

Przekazywanie danych osobowych za granicę - przekazanie danych osobowych na terytorium państwa obcego do organu państwa obcego, zagranicznej osoby fizycznej lub zagranicznej osoby prawnej;

Niszczenie danych osobowych - wszelkie działania, w wyniku których dane osobowe ulegają nieodwracalnemu zniszczeniu z niemożliwością dalszego przywrócenia treści danych osobowych w systemie informacji osobowych i (lub) w wyniku których materialne nośniki danych osobowych dane są niszczone.

3. Operator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika

- nazwa domeny serwisu; - adres e-mail; - Numer telefonu;

Witryna zbiera i przetwarza również zanonimizowane dane o odwiedzających (w tym pliki cookie) za pomocą internetowych usług statystycznych (Google Analytics i inne).

Powyższe dane, zwane dalej w tekście Polityki, łączy ogólna koncepcja danych osobowych.

4. Cele przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest poinformowanie go poprzez wysyłanie wiadomości e-mail.

Operator ma również prawo do wysyłania Użytkownikowi powiadomień o nowych produktach i usługach, ofertach specjalnych i różnych wydarzeniach. Użytkownik zawsze może odmówić otrzymywania wiadomości informacyjnych, wysyłając do Operatora wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Odmowa powiadamiania o nowych produktach i usługach oraz ofertach specjalnych”.

Anonimowe dane Użytkowników zbierane za pomocą statystyk internetowych służą do zbierania informacji o działaniach Użytkowników w serwisie, poprawy jakości serwisu i jego zawartości.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika tylko w przypadku ich samodzielnego wypełnienia i / lub przesłania przez Użytkownika za pomocą specjalnych formularzy znajdujących się na stronie internetowej https://seo4boss.com. Wypełniając odpowiednie formularze i / lub wysyłając swoje dane osobowe do Operatora, Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką.

Operator przetwarza zanonimizowane dane o Użytkowniku, jeżeli jest to dozwolone w ustawieniach przeglądarki Użytkownika (włączone jest przechowywanie plików cookies oraz korzystanie z technologii JavaScript).

6. Procedura zbierania, przechowywania, przekazywania i innego rodzaju przetwarzania danych osobowych

Bezpieczeństwo przetwarzanych przez Operatora danych osobowych jest zapewnione poprzez wdrożenie środków prawnych, organizacyjnych i technicznych niezbędnych do pełnego dostosowania się do wymagań obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Operator dba o bezpieczeństwo danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe środki, aby uniemożliwić dostęp do danych osobowych osobom nieuprawnionym.

Dane osobowe Użytkownika w żadnym wypadku nie będą przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków związanych z wdrażaniem obowiązujących przepisów. W przypadku ujawnienia nieścisłości w danych osobowych, Użytkownik może je samodzielnie zaktualizować wysyłając powiadomienie do Operatora na adres e-mail Operatora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Aktualizacja danych osobowych”.

Okres przetwarzania danych osobowych jest nieograniczony. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie powiadomienia do Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Operatora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych” .

7. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych

Przed rozpoczęciem transgranicznego przekazywania danych osobowych Operator zobowiązany jest upewnić się, że państwo obce, na którego terytorium ma przekazywać dane osobowe, zapewnia rzetelną ochronę praw osób, których dane dotyczą.

Transgraniczne przekazywanie danych osobowych na terytorium innych państw, które nie spełniają powyższych wymagań, może nastąpić tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi pisemną zgodę na transgraniczne przekazywanie swoich danych osobowych i / lub wykonania umowy, której stroną jest podmiot danych osobowych.

8. Postanowienia końcowe

Użytkownik może otrzymać wyjaśnienia dotyczące interesujących go kwestii związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, kontaktując się z Operatorem pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten dokument będzie odzwierciedlał wszelkie zmiany w polityce przetwarzania danych osobowych przez Operatora. Polityka jest ważna przez czas nieokreślony, dopóki nie zostanie zastąpiona nową wersją.

Aktualna wersja Polityki jest ogólnie dostępna w Internecie pod adresem https://seo4boss.com/pl/about-us/policy